Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  0000305072, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9522047732, REGON: 141415140, www.przyrodnicze.org, kontakt z Administratorem można realizować na adres korespondencyjny biura fundacji, ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów, lub e-mail: biuro@przyrodnicze.org
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie odrębnej zgody dla każdego celu, prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing własny, w którym zawierają się akcje informacyjne i komunikaty uznane przez Administratora za przydatne dla subskrybenta albo w celu wykonania umowy tj. wysyłka newsletteru. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b i f
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych podanych przy zapisie do newsletteru: e-mail i imię;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem, dostawcy usług technicznych
  i organizacyjnych;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, co do których nie został stwierdzony odpowiedni stopień ochrony przez Komisję Europejską;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia subskrypcji newsletteru (rozwiązanie umowy), zaś od chwili wycofania zgody na wykorzystanie adresu e-mail do tego celu zaprzestaniemy przesyłanie newsletteru drogą elektroniczną,
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
 9. podanie danych osobowych objętych treścią odrębnej zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam realizację wskazanego wyżej celu.